دتکتور ضد انفجار شعله آلمانی برند minimax

دتکتور ضد انفجار شعله آلمانی برند minimax مدل FMX3501 EX م

شرکت سازنده :
minimax
مدل :
FMX3501 EX
کشور سازنده :
آلمان

فایلهای پیوست

  minimax-flame-detector-fmx3501ex(1) 122٫86 کیلوبایت دانلود

توضیحات محصول

دتکتور ضد انفجار شعله آلمانی برند minimax مدل FMX3501 EX

محدودهآشکارسازافقیافسانهایFMX 3511 وFMX 3501 برایشناساییشعلههایباز،دودسیگارودودایجادشدهتوسطموادجامدیامایعآلی(مانندگازها،محصولاتنفتی،پلاستیک،چوب،وغیره) طراحیشدهاست. برنامههایکاربردیمعمولعبارتنداز: گرمایشوزغالسنگ  نیروگاههایخورشیدی- ایستگاههایموتورآزمایشگاهصنعتی- هوانوردیهواپیماوهلیکوپتر- فروشگاههایشیمیاییوکارخانههایتولیدموادشیمیایی- فروشگاههایسوختوایستگاههایپمپاژ- فروشگاههایچاپیآشکارسازهایویژهبرایماشینآلاتباتشخیصسریعشعلهدرمحدودهms سنسورهایویژهبرایتنظیمتوربینگاز  برایاینبرنامهخاصبازمانتشخیصیویژهآشکارسازهایویژهبرایمناطقمخزنطراحیشدهباتوجهبهشرایطمحیطخارجازمنزلآشکارسازهایسابقمطابقباATEX 94/9 / EC برایمناطقدرگیاهانصنعتیوصنعتچوبکهدرآنخطراتانفجاریبهدلیلگازوگردوغباروجوددارد

فروشگاه تامین کالای پایتخت تامین کننده انواع دتکتور های ضد انفجار و تجهیزات برقی ضد انفجار
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : دتکتور گاز متان ضد انفجار، دتکتور شعله ضد انفجار، دتکتور حرارتی ضد انفجار، دتکتور ضد انفجار انواع گاز ها
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 0912-9259280
بروز رسانی 8 ساعت پیش